คณะผู้บริหารของโรงเรียน

โรงเรียนป้วยฮั้ว เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา โดยเปิดสอนวิชาเลือกเป็นภาษาจีนกลาง
ขึ้นกับกองนโยบายพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มีคณะผู้บริหารดังนี้

คณะผู้บริหาร

Management Team

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายมังกร พงษ์ผจญ

ผู้รับใบอนุญาต

นายสุรชัย ทั้งสว่างวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัชลินทร์ โยธาทิพย์

ผู้จัดการ/เซี่ยวจ่าง

นางสาวสุวิมล ลี้ศรีสกุล