เกี่ยวกับโรงเรียน

สภาพปัจจุบัน

โรงเรียนป้วยฮั้ว สังกัดกองนโยบายพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (สช.) ปัจจุบัน โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรณีย์ 10270
โทรศัพท์ 02-3871973, 02-3872408, 02-7016962 โทรสาร 02-3951091
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำบลปากน้ำ ตำบลท้ายบ้าน ตำบลสำโรงเหนือ ตำบลสำโรงใต้ ตำบลแพรกษา อำเภอพระประแดง อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และต่างจังหวัด

อ่านต่อข้อมูลสภาพปัจจุบัน

เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนป้วยฮั้ว โรงเรียนสามัญศึกษา สอนวิชาเลือกเป็นภาษาจีนกลาง มีอาคารเรียน 5 หลัง
คือเป็นอาคารเรียน 3 หลัง มี 60 ห้อง อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 1 หลัง และอาคาร ห้องพักครู 3 ชั้น 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำตราสารโรงเรียนเป็นนิติบุคคลเสร็จเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และโรงเรียนประกาศใช้ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (นิติบุคคล) ตามประกาศโรงเรียนป้วยฮั้ว ที่ 01/2553

อ่านต่อข้อมูลประวัติ

เกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลอื่นๆของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ขึ้นกับกองนโยบายพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2490 และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน และได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบการศึกษาภาษาจีน จากสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ


เกี่ยวกับโรงเรียน
ปรัชญา คติพจน์ คำขวัญ อักษรย่อ พระประจำโรงเรียน

ปรัชญา : ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คู่คุณธรรม แนะนำภาษา
คติพจน์ : รู้หน้าที่ รู้สามัคคี มีน้ำใจ
คำขวัญ : มิตรภาพดี สามัคคดีเลิศ ขยันหมั่นเพียร สร้างสรรค์สิ่งใหม่
อักษรย่อของโรงเรียน : ป.ฮ.
พระประจำโรงเรียน : พระพุทธวิโมกข์

สัญลักษณ์ ตรา สี ต้นไม้ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ : รูปเรือใบและพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำในวงกลม
ตราโรงเรียน : เป็นรูปวงกลมสองชึ้น ซ้อนสัญลักาณ์โรงเรียน
- รูปเรือใบ หมายถึง การศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ
- พระสมุทรเจดีย์ หมายถึง สิ่งศักดิ์ที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ
- น้ำ หมายถึง แหล่งความรู้ที่กว้างใหญ่

สีประจำโรงเรียน : สีแดง-สีน้ำเงิน
- สีแดงหมายถึงความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่ง
- สีน้ำเงินหมายถึงจิตใจที่เข้มแข็งและอดทน
ต้นไม้ : ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ หมายถึงความอ่อนโยนอ่อนหวาน


อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Image

ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ ต้นไม้ประจำโรงเรียน

" ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ "
หมายถึงความอ่อนโยนอ่อนหวาน

คณะครูของโรงเรียน
กล่องโต้ตอบแสดงความคิดเห็น
หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่นี่


ภาพกิจกรรมเด่นของโรงเรียน
กิจกรรมในรอบปีการศึกษา 2560

กิจกรรมที่ 14

ครูชุดไทย จิตรลดา

กิจกรรมที่ 13

English Contest Day

กิจกรรมที่ 12

ทำบุญโรงเรียน

กิจกรรมที่ 11

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 10

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมที่ 9

กิจกรรมเล่านิทานยามเช้า

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนป้วยฮั้ว มีกำหนดการดังต่อไปนี้
วันที่ 3-28 เม.ย. 60 ผู้ปกครองอนุบาล 2-3, ประถมศึกษาปีที่ 2-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/60 (งดชำระเงินในวันหยุดราชการ)
วันที่ 3-28 เม.ย. 60 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน “จัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน” อ.1–ม.3
วันที่ 15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับประถม-มัธยม
วันที่ 17 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับอนุบาล 1-3
วันที่ 27 ก.ย. 60 เรียนพิเศษ (ช่วงเย็น) เป็นวันสุดท้าย
(อนุบาล เวลา 15.00-16.00 น. และประถม-มัธยม 16.00-17.00 น.)
วันที่ 29 ก.ย. 60 สอบวิชาภาษาจีน อ.2-ม.3 (สอบในเวลาเรียนปกติ)
วันที่ 3-4 ต.ค. 60 สอบภาคภาษาไทย และอังกฤษ อ.1-อ.3 (เลิกสอบ15.00 น.)
สอบภาคภาษาไทยและอังกฤษ ป.1-ม.3 (เลิกสอบ16.00 น.)
วันที่ 5 ต.ค. 60 หยุดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 6 ต.ค. 60 ประกาศผลสอบ (เฉพาะชั้น ม.1-3 การแต่งกายชุดนักเรียน)
วันที่ 6-12 ต.ค. 60 สอบแก้ตัว (เฉพาะชั้น ม.1-ม.3 การแต่งกายชุดนักเรียน)
วันที่ 3-31 ต.ค. 60 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ทุกระดับชั้น (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
วันที่ 3 ก.พ. 61 สอบ O-NET ป.6 ประกาศผล 25 เม.ย. 61
วันที่ 3-4 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3 ประกาศผล 26 เม.ย. 61
วันที่ 19-23 ก.พ. 61 สอบความสามารถในการอ่าน ป.1 ประกาศผล 2 เม.ย. 61
วันที่ 7 มี.ค. 61 สอบ NT ป.3 ประกาศผล 30 เม.ย. 61
วันที่ 16 พ.ค.61 เปิดเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถม-มัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 18 พ.ค.61 เปิดเรียนปีการศึกษา 2561 ระดับอนุบาล

Check Grade Online