เกี่ยวกับโรงเรียน

สภาพปัจจุบัน

โรงเรียนป้วยฮั้ว สังกัดกองนโยบายพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (สช.) ปัจจุบัน โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรณีย์ 10270
โทรศัพท์ 02-3871973, 02-3872408, 02-7016962 โทรสาร 02-3951091
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำบลปากน้ำ ตำบลท้ายบ้าน ตำบลสำโรงเหนือ ตำบลสำโรงใต้ ตำบลแพรกษา อำเภอพระประแดง อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และต่างจังหวัด

อ่านต่อข้อมูลสภาพปัจจุบัน

เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนป้วยฮั้ว โรงเรียนสามัญศึกษา สอนวิชาเลือกเป็นภาษาจีนกลาง มีอาคารเรียน 5 หลัง
คือเป็นอาคารเรียน 3 หลัง มี 60 ห้อง อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 1 หลัง และอาคาร ห้องพักครู 3 ชั้น 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำตราสารโรงเรียนเป็นนิติบุคคลเสร็จเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และโรงเรียนประกาศใช้ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (นิติบุคคล) ตามประกาศโรงเรียนป้วยฮั้ว ที่ 01/2553

อ่านต่อข้อมูลประวัติ

เกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลอื่นๆของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ขึ้นกับกองนโยบายพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2490 และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน และได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบการศึกษาภาษาจีน จากสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ


เกี่ยวกับโรงเรียน
ปรัชญา คติพจน์ คำขวัญ อักษรย่อ พระประจำโรงเรียน

ปรัชญา : ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คู่คุณธรรม แนะนำภาษา
คติพจน์ : รู้หน้าที่ รู้สามัคคี มีน้ำใจ
คำขวัญ : มิตรภาพดี สามัคคดีเลิศ ขยันหมั่นเพียร สร้างสรรค์สิ่งใหม่
อักษรย่อของโรงเรียน : ป.ฮ.
พระประจำโรงเรียน : พระพุทธวิโมกข์

สัญลักษณ์ ตรา สี ต้นไม้ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ : รูปเรือใบและพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำในวงกลม
ตราโรงเรียน : เป็นรูปวงกลมสองชึ้น ซ้อนสัญลักาณ์โรงเรียน
- รูปเรือใบ หมายถึง การศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ
- พระสมุทรเจดีย์ หมายถึง สิ่งศักดิ์ที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ
- น้ำ หมายถึง แหล่งความรู้ที่กว้างใหญ่

สีประจำโรงเรียน : สีแดง-สีน้ำเงิน
- สีแดงหมายถึงความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่ง
- สีน้ำเงินหมายถึงจิตใจที่เข้มแข็งและอดทน
ต้นไม้ : ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ หมายถึงความอ่อนโยนอ่อนหวาน


อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Image

ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ ต้นไม้ประจำโรงเรียน

" ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ "
หมายถึงความอ่อนโยนอ่อนหวาน

คณะครูของโรงเรียน
กล่องโต้ตอบแสดงความคิดเห็น
หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่นี่


ภาพกิจกรรมเด่นของโรงเรียน
กิจกรรมในรอบปีการศึกษา 2561

กิจกรรมที่ 42

English Contest Day

กิจกรรมที่ 41

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ประจำปี 2561

กิจกรรมที่ 40

ทำบุญโรงเรียน

กิจกรรมที่ 39

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 38

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมที่ 37

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนป้วยฮั้ว มีกำหนดการดังต่อไปนี้
วันที่ 28 ก.พ. 62 เรียนพิเศษ(ช่วงเย็น) เป็นวันสุดท้ายในทุกระดับชั้น (อ.1–ม.3)

วันที่ 1 มี.ค. 62 สอบวิชาภาษาจีน ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ.1 – ม.3)
ชั้น อ.1-อ.3 สอบตั้งแต่เวลา 08.30–15.00 น.
ชั้น ป.1-ม.3 สอบตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น.

วันที่ 4-5 มี.ค. 62 สอบวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ.1–ม.3)
ชั้น อ.1-อ.3 สอบตั้งแต่เวลา 08.30–15.00น.
ชั้น ป.1-ม.3 สอบตั้งแต่เวลา 08.00–16.00น.

วันที่ 6 มี.ค. 62 ประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ป.3
วันที่ 7-28 มี.ค. 62 รอฟังผลการเรียน (อ.1- ม.3)
วันที่ 7 มี.ค. 62 ฟังผลสอบชั้น ม.1- ม.3 (ติด ร, 0)
วันที่ 7-12 มี.ค. 62 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว และสอบแก้ตัว ม.1-ม.3
วันที่ 9 มี.ค. 62 มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น อ.1, ป.1, และ ม.1
(จำหน่ายชุดนักเรียน กระเป๋า)

วันที่ 27 มี.ค. 62 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนอนุบาล 3
วันที่ 28 มี.ค. 62 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 29 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 (อ.1–ม.3) เวลา 08.30 - 11.30 น.
และปิดภาคเรียน

วันที่ 1 เม.ย. 62–15 พ.ค. 62 ปิดเรียนปลายภาค ปีการศึกษา 2561
วันที่ 1-30 เม.ย. 62 ผู้ปกครองอนุบาล 2-3 , ประถมศึกษาปีที่ 2-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ตามใบแจ้งชำระเงินกับทางธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

วันที่ 1-30 เม.ย. 62 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน “จัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน”อ.1–ม.3

วันที่ 13 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถม-มัธยม
วันที่ 15 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับอนุบาล 1-3

Check Grade Online