เกี่ยวกับโรงเรียน

สภาพปัจจุบัน

โรงเรียนป้วยฮั้ว สังกัดกองนโยบายพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (สช.) ปัจจุบัน โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรณีย์ 10270
โทรศัพท์ 02-3871973, 02-3872408, 02-7016962 โทรสาร 02-3951091
เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำบลปากน้ำ ตำบลท้ายบ้าน ตำบลสำโรงเหนือ ตำบลสำโรงใต้ ตำบลแพรกษา อำเภอพระประแดง อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และต่างจังหวัด

อ่านต่อข้อมูลสภาพปัจจุบัน

เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนป้วยฮั้ว โรงเรียนสามัญศึกษา สอนวิชาเลือกเป็นภาษาจีนกลาง มีอาคารเรียน 5 หลัง
คือเป็นอาคารเรียน 3 หลัง มี 60 ห้อง อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 1 หลัง และอาคาร ห้องพักครู 3 ชั้น 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำตราสารโรงเรียนเป็นนิติบุคคลเสร็จเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และโรงเรียนประกาศใช้ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป
และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (นิติบุคคล) ตามประกาศโรงเรียนป้วยฮั้ว ที่ 01/2553

อ่านต่อข้อมูลประวัติ

เกี่ยวกับโรงเรียน

ข้อมูลอื่นๆของโรงเรียน

เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ขึ้นกับกองนโยบายพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2490 และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมศึกษา และระดับการศึกษาพื้นฐาน และได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบการศึกษาภาษาจีน จากสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ


เกี่ยวกับโรงเรียน
ปรัชญา คติพจน์ คำขวัญ อักษรย่อ พระประจำโรงเรียน

ปรัชญา : ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คู่คุณธรรม แนะนำภาษา
คติพจน์ : รู้หน้าที่ รู้สามัคคี มีน้ำใจ
คำขวัญ : มิตรภาพดี สามัคคดีเลิศ ขยันหมั่นเพียร สร้างสรรค์สิ่งใหม่
อักษรย่อของโรงเรียน : ป.ฮ.
พระประจำโรงเรียน : พระพุทธวิโมกข์

สัญลักษณ์ ตรา สี ต้นไม้ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ : รูปเรือใบและพระสมุทรเจดีย์กลางน้ำในวงกลม
ตราโรงเรียน : เป็นรูปวงกลมสองชึ้น ซ้อนสัญลักาณ์โรงเรียน
- รูปเรือใบ หมายถึง การศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ
- พระสมุทรเจดีย์ หมายถึง สิ่งศักดิ์ที่ยึดเหนี่ยวด้านจิตใจ
- น้ำ หมายถึง แหล่งความรู้ที่กว้างใหญ่

สีประจำโรงเรียน : สีแดง-สีน้ำเงิน
- สีแดงหมายถึงความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่ง
- สีน้ำเงินหมายถึงจิตใจที่เข้มแข็งและอดทน
ต้นไม้ : ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ หมายถึงความอ่อนโยนอ่อนหวาน


อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Image

ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ ต้นไม้ประจำโรงเรียน

" ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ "
หมายถึงความอ่อนโยนอ่อนหวาน

คณะครูของโรงเรียน
กล่องโต้ตอบแสดงความคิดเห็น
หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่นี่


ภาพกิจกรรมเด่นของโรงเรียน
กิจกรรมในรอบปีการศึกษา 2560

กิจกรรมที่ 14

ครูชุดไทย จิตรลดา

กิจกรรมที่ 13

English Contest Day

กิจกรรมที่ 12

ทำบุญโรงเรียน

กิจกรรมที่ 11

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมที่ 10

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมที่ 9

กิจกรรมเล่านิทานยามเช้า

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนป้วยฮั้ว มีกำหนดการดังต่อไปนี้
วันที่ 3 ก.พ. 61 สอบ O-NET ป.6 ประกาศผล 25 เม.ย. 61
วันที่ 3-4 ก.พ. 61 สอบ O-NET ม.3 ประกาศผล 26 เม.ย. 61
วันที่ 19-23 ก.พ. 61 สอบความสามารถในการอ่าน ป.1 ประกาศผล 2 เม.ย. 61
วันที่ 27 ก.พ. 61 เรียนพิเศษ (ช่วงเย็น) เป็นวันสุดท้ายในทุกระดับชั้น (อ.1–ม.3)
วันที่ 28 ก.พ. 61 สอบวิชาภาษาจีน ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ.1 – ม.3)
* ชั้น อ.1-อ.3 สอบตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.
* ชั้น ป.1-ม.3 สอบตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
วันที่ 5-6 มี.ค. 61 สอบวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ.1–ม.3)
* ชั้น อ.1-อ.3 สอบตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.
* ชั้น ป.1-ม.3 สอบตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
วันที่ 7-29 มี.ค. 61 รอฟังผลการเรียน (อ.1 - ม.3)
วันที่ 7 มี.ค. 61 ประเมินความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ป.3 ประกาศผล 30 เม.ย. 61
วันที่ 8 มี.ค. 61 ฟังผลสอบชั้น ม.1- ม.3 (ติด ร, 0)
วันที่ 8-14 มี.ค. 61 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว และสอบแก้ตัว ม.1 - ม.3
วันที่ 9 มี.ค. 61 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนอนุบาล 3
วันที่ 28 มี.ค. 61 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 30 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (อ.1–ม.3) เวลา 08.30 - 11.30 น.
และปิดภาคเรียน
วันที่ 30-31 มี.ค. , 1 เม.ย. 61 จำหน่ายหนังสือ ชุดนักเรียน กระเป๋า (จำหน่ายตามวันที่กำหนดเท่านั้น)
วันที่ 1 เม.ย. –15 พ.ค. 61 ปิดเรียนปลายภาค ปีการศึกษา 2560
วันที่ 2-30 เม.ย. 61 ผู้ปกครองอนุบาล 2-3 , ประถมศึกษาปีที่ 2-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 2-3
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/61 (งดชำระเงินในวันหยุดราชการ)
วันที่ 16 พ.ค.61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับประถม - มัธยม
วันที่ 18 พ.ค.61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับอนุบาล 1 - 3

Check Grade Online