เรารักโรงเรียน

โรงเรียนป้วยฮั้ว เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา โดยเปิดสอนวิชาเลือกเป็นภาษาจีนกลาง ขึ้นกับกองนโยบายพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2490 และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493

ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญา : ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คู่คุณธรรม แนะนำภาษา

คติพจน์โรงเรียน

คติพจน์ : รู้หน้าที่ รู้สามัคคี มีน้ำใจ

คำขวัญโรงเรียน

คำขวัญ : มิตรภาพดี สามัคคีเลิศ ขยันหมั่นเพียร สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

พระประจำโรงเรียน

พระประจำโรงเรียน : พระพุทธวิโมกข์

ประกาศโรงเรียนป้วยฮั้ว

เรื่อง กำหนดการสอบและการปิด - เปิดเรียน อนุบาล 1 - ม.6

วันที่ 21 ก.พ. 67 - สอบภาคภาษาจีน ภาคเรียนที่ 2/2566 (ม.1- ม.6)
วันที่ 22-23 ก.พ. 67 - สอบภาคภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2566 (ม.1-ม.6)
วันที่ 27 ก.พ. 67 - ฟังผลสอบเฉพาะชั้น ม.1- ม.6 (ติด ร, ๑)
วันที่ 27-29 ก.พ. 67 - ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว และสอบแก้ตัวระดับชั้น ม.1-ม.6
วันที่ 29 ก.พ. 67 - เรียนพิเศษ (ช่วงเย็น) เป็นวันสุดท้ายในทุกระดับชั้น
วันที่ 1 มี.ค. 67 - สอบภาคภาษาจีน ภาคเรียนที่ 2/2566 (อ.2-ป.6)
วันที่ 4-5 มี.ค. 67 - สอบภาคภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2/2566 (อ.1-ป.6)
* ระดับชั้น อ.1-อ.3 สอบตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
* ระดับชั้น ป.1-ป.6 สอบตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.
วันที่ 9 มี.ค. 67 - มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้น อ.1, ป.1, ม.1 และ ม.4
(จำหน่ายชุดนักเรียน, กระเป๋านักเรียน)
วันที่ 23 มี.ค. 67 - พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้น อ.3
วันที่ 26 มี.ค. 67 - พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
วันที่ 29 มี.ค. 67 - ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 (อ.1-ม.6)
เวลา 08.00 - 11.00 น. และปิดภาคเรียน
วันที่ 29-31 มี.ค. 67 - จำหน่ายหนังสือ ชุดนักเรียน (จำหน่ายตามวันที่กำหนดเท่านั้น)
วันที่ 1 เม.ย. 67 - 15 พ.ค. 67 - ปิดเรียนปลายภาค ปีการศึกษา 2566
วันที่ 1-30 เม.ย. 67 - ผู้ปกครองระดับชั้น อ.2-0.3, ป.2-ป.6, ม.2-ม.3 และ ม.5-ม.6 ชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 ตามใบแจ้งชำระเงินกับทางธนาการกรุงไทยเท่านั้น
วันที่ 1-30 เม.ย. 67 - เปิดเรียนภาคฤดูร้อน "จัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน" อ.1-ม.6
วันที่ 7 พ.ค. 67 - เปิดภาคเรียนที่ 1/3567 ระดับชั้น ม.1 - ม.6
วันที่ 15 พ.ค. 67 - เปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ระดับชั้น ป.1 - ป.6
วันที่ 16 พ.ค. 67 - เปิดภาคเรียนที่ บ2567 ระดับชั้น อ.1 - อ.3

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2023

หลักสูตรการศึกษา

ระเบียบการรับสมัคร

โรงเรียนป้วยฮั้ว
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551/หลักสูตรภาษาจีนกลาง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
" ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ "

หมายถึงความอ่อนโยนอ่อนหวาน

โรงเรียนป้วยฮั้ว  เลขที่ 2 ซ.สายลวด 2 ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์: 02-3871973, 02-3872408, 02-7016962  E-mail: ph.schoolspk@gmail.com
© Copyright 2024  - All Rights Reserved