เรารักโรงเรียน

โรงเรียนป้วยฮั้ว เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา โดยเปิดสอนวิชาเลือกเป็นภาษาจีนกลาง ขึ้นกับกองนโยบายพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2490 และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493

ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญา : ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คู่คุณธรรม แนะนำภาษา

คติพจน์โรงเรียน

คติพจน์ : รู้หน้าที่ รู้สามัคคี มีน้ำใจ

คำขวัญโรงเรียน

คำขวัญ : มิตรภาพดี สามัคคีเลิศ ขยันหมั่นเพียร สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

พระประจำโรงเรียน

พระประจำโรงเรียน : พระพุทธวิโมกข์

กิจกรรมประกวดร้องเพลงจีน 2023
ระดับมัธยม 1-6

หลักสูตรการศึกษา

ระเบียบการรับสมัคร

โรงเรียนป้วยฮั้ว
ใช้หลักสูตรสถานศึกษา
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551/หลักสูตรภาษาจีนกลาง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
" ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ "

หมายถึงความอ่อนโยนอ่อนหวาน

โรงเรียนป้วยฮั้ว  เลขที่ 2 ซ.สายลวด 2 ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์: 02-3871973, 02-3872408, 02-7016962  E-mail: ph.schoolspk@gmail.com
© Copyright 2023  - All Rights Reserved