how to create a web page for free

โรงเรียนป้วยฮั้ว

การรับสมัคร

ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนป้วยฮั้ว

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ลำดับรายการอนุบาล 1อนุบาล 2อนุบาล 3ประถม 1-6มัธยม 1-3มัธยม 4-6
1ธรรมเนียมฯ2,756.752,756.752,756.75  2,671.752,381.252,381.25
2คอมพิวเตอร์9009009001,0001,1001,100
3กิจกรรมเสริมพิเศษเรียนภาษา-650650900900900
4อาหารกลางวัน2,0002,0002,0002,000--
5อาหารว่าง1,0001,0001,000---
6ซักฟอก200200200---
7ปรับอากาศ1,0001,0001,000---
8อุปกรณ์แรกเข้า/ปี500500500---
9รวมทั้งสิ้น8,356.759,006.759,006.75  6,571.754,381.254,381.25

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

การรับสมัคร

ปีการศึกษา 2563

ระดับอนุบาล 1  

รับสมัครตั้งแต่ 2 - 31 มกราคม 2563
" จำนวน 200 คน "
นักเรียนที่เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค 60
(มอบตัวนักเรียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)

Mobirise


รับสมัครอนุบาล 2-3
วันที่ 2-31 ม.ค. 63
จำนวน 20 คน
มอบตัวนักเรียน วันเสาร์ที่ 14 มี.ค.63
เวลา 09.00-15.00 น.
(พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-28 ก.พ. 63

(นักเรียนต่างโรงเรียนแต่งกายชุดโรงเรียนเดิม รับจำนวนจำกัด)

มอบตัวนักเรียน วันเสาร์ที่ 14 มี.ค.63 เวลา 09.00-15.00 น.

(พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ถ้าไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัคร วันที่ 3-28 ก.พ.63 (รับจำนวนจำกัด)

มอบตัวนักเรียน วันเสาร์ที่ 14 มี.ค.63 เวลา 09.00-15.00 น.

(พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ถ้าไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์)

เอกสารหลักฐานการสมัคร

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา - มารดา จำนวน 1 ฉบับ

5. รูปถ่ายสีชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

6. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1)

หรือเทียบเท่าหรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

(ปพ.7 และใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ให้นำฉบับจริงมาแสดงพร้อมกับสำเนาเอกสาร 1 ชุด)

7.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

8. ผลการสอบ HSK ผ่านระดับ3

เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 62 เวลา 8.30 - 14.00 น.

พร้อมชำระเงินค่าเรียนพิเศษรวมค่าอาหารกลางวัน 2,500 บาท (เว้นวันหยุดราชการ)

เวลาเรียนและวันหยุด

เวลาเรียน

ระดับปฐมวัย วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30น. - 15.00น.

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.50น. - 16.00น.

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.50น. - 16.00น.

ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม

ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม

วันหยุด

ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดราชการหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

และประเพณีชาวจีน

หมายเหตุ

- นักเรียน ป.1-3 รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ทุกคน

- โครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ นักเรียนได้รับสิทธิ์ตามที่รัฐบาลกำหนดให้

หลักสูตร

โรงเรียนป้วยฮั้ว ใช้หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551/หลักสูตรภาษาจีนกลาง

SHARE THIS PAGE!

Address

เลขที่ 2 ซ.สายลวด 2 ถ.สายลวด
ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270

Contacts

โทรศัพท์: 02-3871973,
02-3872408, 02-7016962
แฟ็กซ์: 02-3951091

© Copyright 2017 โรงเรียนป้วยฮั้ว - All Rights Reserved